หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
นางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
พัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
สะดวกซื้อ อาหารอร่อย ปลอดภัย ราคาย่อมเยา
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
1
2
3


กลุ่มอาชีพถักพรมเช็ดเท้า  
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ธ.ค. 2556
 
 
 
 
 
พัฒนาผู้บริหาร บุคลากร และระบบการเมือง
 
พัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ขององค์กร
 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
ส่งเสริม การศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
 
ส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
 
 
 
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
 
ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับองค์กรและชุมชน
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-536-142-3