หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ่าเอกดำรงค์ชัย อุ่นใจ
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา


นางสาวอุษณา สุพรรณวิวัฒน์
รองปลัด ทต.โพธิ์พระยา
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวอุษา พิทักษ์พิเศษ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวไพลิน จันทรโชติ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายโชคชัย แก้วดิลก
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายพิรวัช อ่ำสกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


นายพิรวัช อ่ำสกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางปัทมา กำลังเสือ
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน