หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาววาสนา กิจประชากร
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
โทร : 081-939-8141
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวเนตรดาว คงสนั่น
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 062-953-2255
นางสาวไพลิน จันทรโชติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 0658267924
นายโชคชัย แก้วดิลก
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 0902234156
นายอนุกูล ขำคง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร 0865645801
นางสาวอรศิริ ธีรอภิศักดิ์กูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0949699639
นางสาวพรพิมล อุณหพิพัฒพงศ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาตร์และงบประมาณ
โทร : 093-259-5154
นางสาวพรพิมล อณหพิพฒพงศ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0932595154