หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
นางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
พัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
สะดวกซื้อ อาหารอร่อย ปลอดภัย ราคาย่อมเยา
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
1
2
3
 
 
 
  การคมนาคมขนส่งผู้โดยสารภายในชุมชนเทศบาลฯ และบริเวณใกล้เคียง มีรถโดยสารขนาดเล็กให้บริการ 2 สาย คือ
 
สายที่ 1 เส้นทางตลาดโพธิ์พระยา - โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โดยมีจุดที่จอดรถรับ – ส่งผู้โดยสารอยู่บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำสุพรรณบุรี ฝั่งตะวันออกใกล้ศาลเจ้า ยังไม่มีอาคารพักคอยผู้โดยสาร
 
สายที่ 2 เส้นทางสุพรรณบุรี - โพธิ์พระยา มีจุดที่จอดรถรับ – ส่งผู้โดยสารอยู่บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองส่งน้ำชลประทานสองพี่น้อง
 

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
แม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน
 
คลองวังกุ่ม จำนวน 1 สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
คลองส่งน้ำชลประทาน บางปลาม้า จำนวน 1 สาย
 
คลองส่งน้ำ ชลประทานสองพี่น้อง จำนวน 1 สาย

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร ดินอุดมสมบูรณ์ มีระบบการชลประทานในพื้นที่ เหมาะกับการทำนา ทำไร่ ทำสวน นับเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์พื้นที่หนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี

ด้านทรัพยากรน้ำ มีแม่น้ำสุพรรณบุรี (ท่าจีน) ไหลผ่านชุมชนเทศบาล จำนวน 1 สาย ซึ่งมีประตูระบายของกรมชลประทานกั้นอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลฯ มีคลองวังกุ่มอยู่ทางด้านตะวันตก ของเทศบาล 1 สาย มีคลองส่งน้ำชลประทาน บางปลาม้าอยู่ทางด้านตะวันออกของเทศบาล จำนวน 1 สาย และมีคลองส่งน้ำ ชลประทานสองพี่น้อง ผ่านเทศบาลฯ ในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรี อีก 1 สาย
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-536-142-3