หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
นางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา
โทร.081-843-3025
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
พัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
สะดวกซื้อ อาหารอร่อย ปลอดภัย ราคาย่อมเยา
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
1
2
3


ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา

ศพด.เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา

วัดวรจันทร์

กลุ่มอาชีพถักพรมเช็ดเท้า  

กลุ่มอาชีพถักเปลจากผ้าใบ  
 
  ท่านต้องการให้ ทต.โพธิ์พระยา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ธ.ค. 2556
 
 
 
   
 
การขอรับการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา(รับทุนการศึกษา) [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 34 
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยเพิ่มเติ [ 7 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 29 
การประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 23 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบสขร.๑ ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 24 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 54 
เชิญชวนผู้มีอายุ ตั้งแต่18ปีขึ้นไป ลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่บัดนี้ [ 20 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 73 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 103 
ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 118 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของส [ 16 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 104 
คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 25 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 180 
คู่มือประชาชน เลือกตั้งเทศบาล [ 25 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 184 
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง [ 25 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 168 
กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา [ 25 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 234 
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาที่ไ [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 274 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 210 
แนวปฏิบัติการยื่นและรับคำร้อวขอปล่อยชั่วคราว และคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ป [ 10 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 222 
   
   
ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง กสธ. มท 0819.2/ว1306  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ (108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม) กศ. มท 0816.3/ว1323  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทาง Google Sheet ด่วนมาก กสว. มท 0820.3/ว1317  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว1307  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1324  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
 
 
ปัญหาปะปา บ้านเลขที่119/1 หมู่2 ต.โพธิ์พระยา (8 ธ.ค. 2563)    อ่าน 216  ตอบ 1  
เว็บไซต์เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับค่ะ (7 ธ.ค. 2563)    อ่าน 4313  ตอบ 7  
อยากได้คนตัดหญ้า (31 ส.ค. 2563)    อ่าน 248  ตอบ 1  
ตลาด (20 ก.ค. 2563)    อ่าน 310  ตอบ 1  
 
   
สพ0023.2/ว 11453 การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 11457 การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 1799 การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 11283 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดต่อและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการหรือทุพพลภาพ  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 11456 ขอความอนเคราะห์จัดส่งข้อมูลให้แก่คณะกรรมาธิการ  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 11351 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการระบบสารสนเทศงบประมาณ  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.1/ว 11297 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2564 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 12284 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 75 แจ้งบัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 76 แจ้งบัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.5/ว 1781 แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว11183 การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว1778 การประชาสัมพันธ์สื่อของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว11182 คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 10948 ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3  [ 18 มิ.ย. 2564 ]  
สพ 0023.3/ว 1770 การรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน 7 มาตรการ เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]  
สพ 0023.3/ว 11115 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด บริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]  
สพ 0023.3/ว 11104 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]  
สพ 0023.3/ว1769 การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]  
สพ 0023.3/ว 11084 ขอความอนุเคราะห์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์  [ 17 มิ.ย. 2564 ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-536-142-3