หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา

ศพด.เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา

วัดวรจันทร์

กลุ่มอาชีพถักพรมเช็ดเท้า  

กลุ่มอาชีพถักเปลจากผ้าใบ  
 
  ท่านต้องการให้ ทต.โพธิ์พระยา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
ผลการดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ [ 13 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
การประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ [ 5 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล [ 30 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศเปิดเผยรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาดำเนินการประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุง [ 30 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศเปิดเผยรายชื่อผู้ขอรับเอกสารดำเนินการประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำ [ 30 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล [ 22 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ด้วยวิธีป [ 20 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบ [ 15 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี [ 19 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 7 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตเทศบ [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 24 
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 3 [ 25 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) [ 25 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
 
อบต.กฤษณา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเ [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ยุ้งทะลาย บริการนอกพื้นที่ให้ผู้สูงอายุมาแสดงตนรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ยุ้งทะลาย โครงการสามวัยใส่ใจสุขภาพสานสัใพันธ์ครองครัวตำบลยุ้งทะลาย ปี 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
   
   
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3706 [บัญชี อปท.] [บัญชีรายชื่อ]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5435  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว3602 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนในหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว3698  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3672  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3679  [ 12 ก.ย. 2562 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3680 [เอกสารแนบ]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3678  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3671 [เทศบาล อบต.] [อบจ.]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3669  [ 12 ก.ย. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3670  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3674 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [รายชื่อจังหวัดแนบท้าย]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3251 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3649  [ 12 ก.ย. 2562 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O-NET) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3656  [ 11 ก.ย. 2562 ]
เร่งรัดติดตามการบันทึกข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการยืนยันข้อมูลจำนวนครั้งข้อมูลการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว16423  [ 11 ก.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเครื่องพ่นสารเคมีและการบริหารจัดการทีมพ่นสารเคมีออนไลน์ ปี 2562 กสธ. มท 0819.3/ว3655  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3646  [ 11 ก.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3647  [ 11 ก.ย. 2562 ]
 
 
เว็บไซต์เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับค่ะ (25 ส.ค. 2562)    อ่าน 1691  ตอบ 8  
น้ำท่วมไร่ท่วมเล้าไก่น้ำเน่า (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 461  ตอบ 1  
ฝากประชาสัมพันธ์เสื้อกิจกรรมวันพ่อ 2557 (3 พ.ย. 2557)    อ่าน 760  ตอบ 0  
 
   
สพ0023.5/ว18387 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว1344 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง่วนท้องถิ่นที่มีควมพร้อมเสนอชื่อนักเรียนและสถานศึกษา เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน [ 16 ก.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว18383 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว18382 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 16 ก.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว18353 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว18318 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว18298 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว18281 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนกันยายน 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว18279 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด่อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เดือนกันยายน 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว18231 แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเด็นการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่ ๒ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.2/ว18226 การจัดงบประมาณ ปี 62 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินเดือนครู งวดที่ 4 เพิ่มเติม [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว18235 การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว18234 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติม [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว18132 แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สพ 0023.2/ว1329 แจ้งให้มารับใบประกาศเครื่องราชของ อปท [ 13 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว17251 การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 12 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว18131 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเครื่องพ่นสารเคมีและการบริหารจัดการทีมพ่นสารเคมีออนไลน์ ปี ๒๕๖๒ [ 12 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว18120 แจ้งเลื่อนการขอเชิญเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ ๗ [ 12 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว18117 ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช้อปใช้ [ 12 ก.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว18115 การขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  [ 12 ก.ย. 2562 ]     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ธ.ค. 2556