หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
นางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา
โทร.081-843-3025
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
พัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
สะดวกซื้อ อาหารอร่อย ปลอดภัย ราคาย่อมเยา
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
1
2
3


ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา

ศพด.เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา

วัดวรจันทร์

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา

วัดพร้าว

กลุ่มอาชีพถักพรมเช็ดเท้า  

กลุ่มอาชีพถักเปลจากผ้าใบ  
 
  ท่านต้องการให้ ทต.โพธิ์พระยา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ธ.ค. 2556
 


สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ รดน้ำ ขอพร คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา [ 12 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 63 


สำนักงาน ปปช. จ.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่สำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการหน [ 29 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 44 


นายกนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา พร้อมด้วยสมาชิก ข้าราชการ พ [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 53 
 
 
   
 
เชิญชวนประกวดภาพถ่ายงานห่มผ้าพระเจดีย์จุฬามณี วัดวรจันทร์ ชิงเงินรางวัลรวม10,000 [ 10 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) [ 5 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 5 
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 5 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 20 
ประกาศทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา [ 2 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 28 
การรับรองสิ่งพิมพ์ออกจากระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์และระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม [ 28 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่๒ ปีการศ [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี(เรื่องแจ้งน้ำประปาไม่ไหล) [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 44 
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาลประจำปี๒๕๖๕ (วันที่ ๒๔ เมษ [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 38 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ [ 20 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 41 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารTPN002 3212i) [ 20 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 43 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร [ 19 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 37 
สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ ประชาชนเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ขับขี่ ปลอดภัย ไร้อุบัต [ 12 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 76 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 11 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 73 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 27 
รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(กรณีว่างใหม่) [ 4 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 58 
   
   
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) กศ. มท 0816.3/ว1379  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1378 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1377 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กศ. มท 0816/ว1381  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1382  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สน.คท. มท 0808.3/ว3336  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1364 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5699-5742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1344  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1363  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3299 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1352  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1342  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน กพส. มท 0810.2/ว1355  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1337  [ 11 พ.ค. 2565 ]
 
 
การจัดเก็บขยะติดเชื้อ (21 เม.ย. 2565)    อ่าน 34  ตอบ 1  
การขยายสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา (21 เม.ย. 2565)    อ่าน 34  ตอบ 1  
ยื่นเอกสารแจ้งเรื่องติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ (โซล่าร์ประชาชน) (24 ส.ค. 2564)    อ่าน 193  ตอบ 1  
คำถามต่อการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid19 (9 ก.ค. 2564)    อ่าน 185  ตอบ 0  
 
   
สพ 0023.2/9001 การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
สพ 0023.5/ว 1411 การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จพิเศษรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แนบ1 ]  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
สพ 0023.5/ว 8992 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
สพ0023.4/ว8977 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
สพ 0023.4/ว8974 ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับ อปท. (พ.ศ. 2566 - 2570)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
สพ0023.1/ว8844 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassador 2 (SCA#2))  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 1404 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รายเดือน (มฝ.2)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
สพ 0023.5/ 8958 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
สพ 0023.5/ว 8954 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
สพ 0023.5/8953 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
สพ 0023.5/ว 8950 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน- มิถุนายน 2565)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
สพ0023.1/ว8965 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/25645  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
สพ0023.2/ว 8947 แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีปรับปรุง รอบเดือนตุลาคม 2562  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 1397 ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
สพ0023.5/ว8922 ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
สพ0023.5/ว8922 ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
สพ0023.3/ว8869 การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
สพ0023.3/ว8862 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว8809 การขับเคลื่อนโครงการ อปท.รวมพลังลดโลกร้อน [ แนบ1 ]  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
สพ0023.1/ว8836 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2565  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-Service
 
ใบคำร้องเก็บกิ่งใบไม้ ใบคำร้องขอใช้
อาคารอเนกประสงค์
ใบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า
 
ใบคำร้องขอถังขยะ แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
   
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-536-142-3

facebook
ทต.โพธิ์พระยา

facebook
ทต.โพธิ์พระยา
ทต.โพธิ์พระยาช่องทางการตอบแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ตามโครงการกำกับติดตามและพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ