หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
นางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา
โทร.081-843-3025
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
พัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
สะดวกซื้อ อาหารอร่อย ปลอดภัย ราคาย่อมเยา
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
1
2
3

ลานกีฬาเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
ศพด.เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
วัดวรจันทร์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา
กลุ่มอาชีพถักพรมเช็ดเท้า
กลุ่มอาชีพถักเปลจากผ้าใบ
 
  ท่านต้องการให้ ทต.โพธิ์พระยา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ธ.ค. 2556
 


โครงการจัดฝึกอบรมด้านอัคคีภัยเบื้องต้นและแผนอพยพหนีไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบ [ 23 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 11 


การประชุมโครงการจัดทำแผนชุมชนและบัญชีครัวเรือน ชุมชนย่อยที่ ๙ ชุมชนบ้านสามแยกโพธ [ 8 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 20 


การประชุมโครงการจัดทำแผนชุมชนและบัญชีครัวเรือน ชุมชนย่อยที่ ๗-๘ ปี ๒๕๖๖ [ 7 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 24 
 
 
   
 
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 23 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 5 
ติดตามการปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา [ 8 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 24 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี [ 8 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 34 
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 59 
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้สูงอายุ [ 1 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 37 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาเปิดรับสมัครเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียนประจำปีก [ 28 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 32 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖ [ 24 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 29 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 21 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 29 
กิจกรรมเข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี [ 16 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 28 
การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายด้านผู้ [ 15 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 27 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมธนาคารเวลาในพื้นที่ [ 14 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 31 
คนตรีในสวน เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา [ 14 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 37 
จิตอาสาพระราชทาน [ 10 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 32 
ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง [ 31 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 47 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 54 
   
   
รวบรวมปัญหาอุุปสรรคของการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในประเด็นปัญหาที่สามารถแก้ไขในระดับพื้นที่ได้ และปัญหาที่ต้องการให้ส่วนกลางแก้ไข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1776  [ 30 มี.ค. 2566 ]
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.2/ว1277 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 มี.ค. 2566 ]
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว2412  [ 30 มี.ค. 2566 ]
การเข้าใช้งานระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (Web Vendors) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1364  [ 30 มี.ค. 2566 ]
แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 กค. มท 0803.4/ว1370  [ 30 มี.ค. 2566 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยเพื่อรวบรวมแนวความคิดในการริเริ่มการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในท้องถิ่น (International Workshop) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1331  [ 30 มี.ค. 2566 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาฯ ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.3/ว1336  [ 29 มี.ค. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว45  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1333 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
แจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนธันวาคม 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1317 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การรักษาสิ่งแวดล้อมช่วงประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด สงกรานต์วิถีไทย ท้องถิ่นร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม กสว. มท 0820.2/ว1324 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติบุคคลในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว11  [ 29 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญร่วมรับฟังการอบรมหัวข้อ การใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครอง ผ่านระบบออนไลน์หรือสตรีมมิ่ง (Streaming) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1319  [ 29 มี.ค. 2566 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4 กลุ่มภาคใต้ กสว. มท 0820.3/ว1323 บัญชีแนบท้าย เอกสารแนบ  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4173-4237 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4238,4239 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4369 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4370-4419 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4240-4315 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย กสว. มท 0820.2/ว1305  [ 28 มี.ค. 2566 ]
 
 
เว็บไซต์เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับค่ะ (24 ส.ค. 2565)    อ่าน 4759  ตอบ 7  
การจัดเก็บขยะติดเชื้อ (21 เม.ย. 2565)    อ่าน 241  ตอบ 1  
การขยายสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา (21 เม.ย. 2565)    อ่าน 232  ตอบ 1  
ยื่นเอกสารแจ้งเรื่องติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ (โซล่าร์ประชาชน) (24 ส.ค. 2564)    อ่าน 392  ตอบ 1  
 
   
สพ 0023.3/ว 2801 การประชุมให้แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและวินัยด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กปฐมวัย  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สพ 0023.3/ว500 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 จำนวน 5 รางวัล  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สพ 0023.3/ว 2798 ประชาสมันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สพ 0023.1/ว 14669 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศของข้าราชการ  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สพ 0023.6/ว 2770 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สพ0023.5/ว2766 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2565  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สพ0023.5/488 แจ้งการโอนเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดต่อเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติ่ม พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2565  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สพ 0023.3/ว 2768 การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองท้องถิ่น (Youth Participation on Local Governance : International Knowledge Exchange Forum)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สพ0023.5/ว487 แจ้งการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สพ0023.5/ว2765 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 )ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และ ภาษีสรรสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สพ0023.5/2758 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สพ 0023.1/ว 455 การประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สพ 0023.6/ว 2646 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
สพ 0023.3/ว 2643 การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมิน คุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
สพ 0023.5/ว 468 แจ้งโอนเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมฯ (ทต.รั้วใหญ่ และอบต.หนองราชวัตร)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
สพ 0023.5/ว 467 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ทต.หนองกระทุ่ม อบต.หนองบ่อ)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
สพ0023.5/ว2624 แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือนธันวาคม 2565  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
สพ 0023.1/ว 465 การมอบทุนการศึกษของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
สพ 0023.6/ว 2573 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
สพ 0023.1/ว 420 การประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในวันที่ 1 ตุลาคม 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-Service
 
ใบคำร้องเก็บกิ่งใบไม้ ใบคำร้องขอใช้
อาคารอเนกประสงค์
ใบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า
 
ใบคำร้องขอถังขยะ แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
   
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-536-142-3

facebook
ทต.โพธิ์พระยา

facebook
ทต.โพธิ์พระยา
ทต.โพธิ์พระยาช่องทางการตอบแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ตามโครงการกำกับติดตามและพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ