หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
นางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
พัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
สะดวกซื้อ อาหารอร่อย ปลอดภัย ราคาย่อมเยา
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
1
2
3
 
 
 
  ตำบลโพธิ์พระยาเป็นตำบลเก่าแก่ มีต้นโพธิ์อยู่มาก เนื่องจากบริเวณนี้เป็นแนวทางเดินทัพ ในสมัยอยุธยา มีแม่ทัพพวกท้าวพระยาหมื่น ได้เดินทางประพาสป่ามาจากอยุธยา และจะมาหยุดพักผ่อนอยู่ตามใต้ต้นโพธิ์ เมื่อมาพักค้างแรมและพักผ่อนสบายก็จะอยู่กันเป็นเวลานาน มีเจ้าพระยานาหมื่น บางท่านได้ครอบครัวอยู่ที่บ้านใต้ต้นโพธิ์นี้ จากต้นโพธิ์ ชาวบ้านจึงเรียกว่า “บ้านโพธิ์พระยา” เนื่องจากมี ต้นโพธิ์มาก และเจ้าพระยามาพักแรมกันมากจึงเรียก “ตำบลโพธิ์พระยา” มาจนถึงปัจจุบัน
 
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (ศูนย์ราชการ) ประมาณ 2.5 กิโลเมตร เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา มีพื้นที่ 6.25 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,828 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 1,3,6 และ 7 ตำบลโพธิ์พระยา
ทิศเหนือ
 
ติดต่อกับ
 
ตำบลมดแดง และตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสนามชัย และตำบลพิหารแดง  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังยาง และหมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์พระยา
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพิหารแดง และหมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์พระยา  
 
จำนวนครัวเรือน จำนวน 1,632 ครัวเรือน
จำนวนประชาทั้งหมด จำนวน 3,071 คน

เป็นชาย จำนวน 1,591 คน คิดเป็นร้อยละ 51.81

เป็นหญิง จำนวน 1,480 คน คิดเป็นร้อยละ 48.19
ความเฉลี่ยหนาแน่น 491 คน/ตารางกิโลเมตร
 

อาชีพหลัก เกษตรกรรม เช่น ทำนาและทำสวน

อาชีพรอง รับราชการทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และอาชีพรับจ้างตามลำดับ
เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตำบลโพธิ์พระยา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 81 ตอนที่ 85 ลงวันที่ 8 กันยายน 2507 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตามพระราช กิจจานุเบกษา ฉบับที่ กฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 97 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ให้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 
สภาพพื้นที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาข้าว รองลงมาได้แก่ การทำสวนผลไม้ เช่น ทำสวนมะม่วง กล้วย มะละกอ เป็นต้น มีแม่น้ำสุพรรณบุรี (ท่าจีน) ไหลผ่านชุมชน โดยโอบล้อมพื้นที่ทำการชลประทานโพธิ์พระยา และมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 เดิมตัดผ่านชุมชนเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ในแนวขนานไปกับแม่น้ำ
สภาพภูมิอากาศเหมือนกับพื้นที่ทั่ว ๆไป ในเขตภาคกลาง คือได้รับอิทธิพลจากมรสุมที่ พัดผ่านต่อเนื่องกันตลอดปี กล่าวคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือผ่านในเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้เกิดสภาพหนาวเย็นโดยทั่วไป จากนั้นมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ก็จะพัดเข้ามาแทนที่ ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง เดือนพฤษภาคม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนทำให้ มีฝนตกชุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนสิงหาคมและกันยายน
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-536-142-3